Платформа за дигитално обучение

Декларация

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ ЕООД
 
 
 
 
КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ ЕООД ("КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ") е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 107524533, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Самоков " № 28А, ет.5, офис 26, e-mail: elearn@kvalifikacia.com, и Интернет страница: www.kvalifikacia.com.
 
Дружеството притежава и поддържа за своя сметка уеб базирана софтуерна технологична платформа ("Платформа"), която извършва електронно обслужване (позициониране, разпределение, тарифиране, получаване, приемане и проследяване) на поръчки за таксиметрови услуги на територията на Република България, предлагани от трети страни – регистрирани и лицензирани по предвиден в закона ред таксиметрови превозвачи или доставчици на таксиметрова услуга.
 
КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран от Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с идентификатор № 412610 и вписан към публичния регистър на администратори на лични данни. Дружеството обработва личните данни в съответствие със закона, като целта на обработване на личните данни е да организира и осигури изпълнението на задълженията си и защита на правата на контрагентите - ползватели на платформата във връзка с тяхната регистрация. Обработването на лични данни КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ се извършва съобразно правилата описани по-долу.
 
І. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА
 
Чл. 1. С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица. В съответствие със законодателството и добрите практики, Дружеството прилага изисканите технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.
Чл. 2. С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ цели да информира физическите лица за целите на обработване на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данни, както и последиците от отказ за предоставянето им, информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни, съгласно изискванията на чл. 19 и чл. 20 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
 
ІІ. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ
 
Чл. 3. По смисъла на настоящата Политика:
 1. Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
 2. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване,
адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
 1. Регистър на лични данни е всяка структурирана съвкупност от лични данни, достъпна по определени критерии, централизирана, децентрализирана или разпределена на функционален или географски принцип.
 2. Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, регистрирано от КЗЛД с издаден Идентификатор и вписан към публичния регистър на администратори на лични данни.
 
ІІІ. ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАНИ В КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ
 
Чл. 4. (1) КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ като администратор на лични данни, обработва категории лични данни, структурирани в 2 регистъра, обявени в Публичния регистър на вписаните администратори на лични данни.
 • КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ обработва лични данни, предоставени от физическите лица, за които се отнасят данните във връзка с предоставяне на услуги през Платформата, както и за подготовка и сключване на договори.
 • КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ обработва и лични данни, които не са получени от физическото лице, за което се отнасят, а са предоставени от трето лице във връзка с конкретна услуга или продукт, като лицето, предоставило тези данни на КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ се задължава:
  1. да предостави на третото лице данни за администратора – КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ;
  2. да уведоми третото лице за целите, категориите предоставени данни и категориите получатели на тези данни;
  3. да предостави информация за правото на достъп и на коригиране на лични данни, от лицето, за което се отнасят.
 
ІV. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
Чл. 5. Като администратор на лични данни, КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ обработва лични данни чрез съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространение, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване и унищожаване, при спазване на следните принципи:
 1. законосъобразност на обработката на лични данни;
 2. целесъобразност на обработката на лични данни;
 3. пропорционалност на обработката на лични данни;
 4. актуалност на обработваните лични данни.
Чл. 6. КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващи данните, като определя целите и обемът на задълженията, възложени от администратора на обработващия данните, при наличие на релевантно правно основание, съгласно изискванията на ЗЗЛД. Обработващи от името на КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ се явяват например служителите на дружеството, чиито права и задължения, във връзка с обработването на лични данни на физически лица, са надлежно регламентирани във вътрешни актове на дружеството.
 
V. ЦЕЛ НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
Чл. 7. Целта на обработка на лични данни е еднозначно да се идентифицират физическите лица, настоящи и бъдещи клиенти на КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ и др. свързани с тях лица. Обработката на данни е най-често вследствие на изпълнение на задължения на администратора на лични данни, произтичащи от спецификата на изискванията на дейността му, изброени в заявените от КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ регистри на лични данни, достъпни на страницата на КЗЛД ( https://www.cpdp.bg/ ).
Чл. 8. Във връзка с изпълнение на нормативно установени задължения, при осъществяване на своята дейност, КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ обработва лични данни на своите клиенти и на трети лица, и за следните цели:
 1. При установяване на трайни търговски отношения с физически лица, включително и при създаване на профил в платформата.
 2. Във връзка със задълженията за идентифициране и автоматичен обмен на информация за целите на данъчното законодателство, Дружеството обработва, съхранява, използва и разкрива на трети лица данни, съгласно нормативно установените изисквания на националното законодателство и относимите актове на европейското законодателство, както и ратифицираните международни актове.
Чл. 9. Обработването на лични данни от КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ е допустимо освен в случаите, когато е необходимо за изпълнение на задълженията на администратора на лични данни, така и когато физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие или обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на лицето.
 
VІ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
Чл. 10. Изисканите от служители на КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ лични данни са съобразени с продуктите и услугите, които се предлагат и имат задължителен характер. В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни, КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги.
 
VІІ. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
Чл. 11. КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ, като администратор на лични данни има право да разкрие обработваните лични данни само на следните изчерпателно изброени категории лица:
 1. физически лица, за които се отнасят данните;
 2. лица, за които правото на достъп е предвидено в нормативен акт или
 3. лица, за които правото произтича по силата на договор.
Чл. 12. Обработваните лични данни на клиенти на КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ, както и на свързани с тях лица, могат да бъдат предоставяни на други търговски дружества – администратори на лични данни, във връзка с изпълнение на конкретни задачи по указание и от името на КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ (например: събиране на вземания, поддържане на архив и т.н.).
 
VІІІ. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
 
Чл. 13. Физическите лица, чиито лични данни се обработват имат следните права:
 1. право на информираност, относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат
разкрити данните, задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
 1. право на достъп до отнасящи се до тях данни. В случаите, когато при предоставяне правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, администраторът е длъжен да предостави частичен
достъп до тях, без да разкрива данни за третото лице;
 1. право на заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да се поиска да бъдат уведомени третите лица, на които са били разкрити личните данни на лицето, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;
 2. право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това и срещу обработването и разкриването на трети лица на личните му данни за целите на директния маркетинг. Право да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг;
 3. право на защита– пред КЗЛД и съдебен ред.
 
ІХ. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА
 
Чл. 14. (1) Физическите лица, упражняват правата си, като подават писмено заявление до КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ, съдържащо минимум следната информация:
 1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 2. описание на искането;
 3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;
 4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
(2) Подаването на заявление е безплатно.
Чл. 15. При подаване на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага и изрично нотариално заверено пълномощно.
Чл. 16. В случай на смърт на физическото лице, правата му се упражняват от неговите наследници, като към заявлението се прилага удостоверение за наследници.
Чл. 17. Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 14-дневен от деня на подаването на искането, съответно – 30-дневен, когато е необходимо повече време за събиране исканите данни, с оглед възможни затруднения в дейността на КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ.
Чл. 18. КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ изготвя писмен отговор и го съобщава на заявителя лично – срещу подпис или по пощата, с обратна разписка, като се съобрази с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информацията.
Чл. 19. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях.
Чл. 20. В случай, че КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ не отговори на искането за достъп до лични данни в предвидените срокове или заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени негови права, свързани със защитата на личните данни, той има право да упражни правото си на защита.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА § 1 Настоящата Политика е приета от Управителя на КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ ЕООД с Протокол № 2 от 25.04.2016 г. и влиза в сила от 25.04.2016 г.