Платформа за дигитално обучение

Потребителско споразумение

Общи Условия, Правила на използване на Платформа за дигитално обучение elearn.kvalifikacia.com и Политика по Защита на Личните Данни


Чрез достъпа до интернет страницата на elearn.kvalifikacia.com, потребителите се съгласяват изцяло да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

Платформата за електронни обучения elearn.kvalifikacia.com е продукт на КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ ЕООД. Тя има за цел да:  • съдейства за повишаването на нивото на професионалните и личностови компетенции на обучаемите и да улесни адаптацията им към изискванията на съвременната бизнес и житейска среда;

  • осигури ефективна и ефикасна среда за обучение с помощта на използване на технологии и софтуерни инструменти и смесено обучение /blended learning/; малки и комбиниращи се модули на съдържание, работа в режим на реално време на или извън работното място;

  • предостави възможност за самообучение и неговото планиране;

  • осигури възможност за съвместна работа, комуникация и взаимодействие, както и управление на знанието в организацията;


Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ” ЕООД предоставя услуги на Потребителите си посредством Интернет портал за дигитално обучение elearn.kvalifikacia.com.

Понятия:


Потребител е физическо лице, което след като се е регистрирало, ползва различни функционалности и услуги, предоставяни от Платформа за дигитално обучение/ elearn.kvalifikacia.com

Потребителски профил е обособена част от elearn.kvalifikacia.com, съдържаща информация за съответния потребител, съхранявана от elearn.kvalifikacia.com. Достъпът до Потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Всички доклади, оценки, удостоверения и сертификати за Потребителите ще бъдат генерирани и издавани с имената, посочени в потребителския профил. Потребителят носи отговорността да предостави актуална и истинска информация.

Потребителско съдържание е всякакви данни, информация, в това число доклади от оценки, тестове, е-сертификат, текст, звук, файлове, софтуер, графики, видео или аудио материали, съобщения, електронни препратки в т.ч. справки, доклади от оценки, е-сертификати, както и всякакви други материали, които Потребителят разполага на сървъра, администриран от elearn.kvalifikacia.com

Информационен ресурс са всички е-обучения/курсове, материали, данни, аналитична и справочна информация налични на elearn.kvalifikacia.com, в това число, проучвания, анализи, методики, каталози, справочници, клъстери, речници, връзки с други информационни ресурси.

Услугите на Платформата за дигитално обучение са опции на конкретни инструменти и активности, предоставяни в интерес и полза на дейността и нуждите на потребителите.

КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ ЕООД предоставя услугите на Платформа за дигитално обучение без финансово задължение от страна на потребителите, регистрирани с неговото знание и съгласие. Обученията включват информационен ресурс, достъп, поддръжка, администриране, технологии на обучение и съдържание на различни теми, които са синхронизирани с целите на организацията и интересите на потребителите. Информационният ресурс е достъпен за всеки в elearn.kvalifikacia.com след регистрация за съответния курс. В допълнение към безплатното съдържание, се предоставят и платени онлайн обучения, регистрацията, за които се осъществява от администраторите в системата за предварително определени потребители, съобразно техните нужди и изискванията на компанията.

Права и Задължения на потребителите

- При използването на системата Потребителите предоставят доброволно лични данни като имена, длъжност, и-мейл, отговори на тестови и анкетни въпроси, становища и убеждения по различни теми и др. Подадената от Потребителите информация се защитава съгласно Закона за защита на личните данни и се обработва съобразно закона само и единствено за целите на обучението и развитието на компетенциите на Потребителите, управлението на качеството и постигането на стратегическите цели на elearn.kvalifikacia.com. Достъп до всички данни в elearn.kvalifikacia.com имат Администраторите на системата и партньорите по техническата поддръжка, които са приели и стриктно спазват правилата на ЗЗЛД.

- Всеки Потребител има право да ползва само един регистриран профил – неговия личен. Всеки Потребител следва да се регистрира в профила със своето име, като има право на достъп до курса/обучението и след успешното им завършване и до определена дата.

- Потребителят може да осъществява достъп и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на elearn.kvalifikacia.com (включително Потребителско съдържание) единствено за лични и/или вътрешно-организационни цели в рамките на предприятието, с нетърговски характер, при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

- Не се разрешава използването на един и същ Потребителски профил от повече от едно лице нито предоставянето на трети лица /регистрирани или не в системата/ – на идентификатори, потребителски имена, пароли и други способи за вход и работа в истемата;

- КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ ЕООД си запазва правото без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до предоставяните услуги, когато по преценка на КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ ЕООД или съгласно получена от трети лица информация, се установи че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

- Информационният ресурс, методологията и услугите в платформата elearn.kvalifikacia.com са служебна тайна и потребителите нямат право да я копират и разпространяват под никаква форма. Копирането на съдържание, използването на материали от elearn.kvalifikacia.com извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на КВАЛИФИКАЦИЯ КОМ ЕООД, е забранено.

- Всички материали, информация и други ресурси и съобщения, публикувани на elearn.kvalifikacia.com, се считат за поверителни и представляват предмет/обект на интелектуална собственост и закрила.

- Източници и теми на съдържание, както и обучителни формати могат да бъдат предлагани от всеки служител в компаниите от групата на elearn.kvalifikacia.com. Те ще бъдат разглеждани и оценявани от определен/и специалист/и в областта, и, след потвърждение за надеждността и релевантността им, ще бъдат разработвани и споделяни в платформата.

- Потребителите нямат право да публикуватили изпращат от или към профила си в elearn.kvalifikacia.com каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска, дискриминационна или други информация и мнения, които са в нарушение с действащите закони и корпоративната култура и ценности.

- Потребителите нямат право да създават препратки към elearn.kvalifikacia.com 

последна актуализация: Ноември 2016