eLearn.kvalifikacia.com

New Account Registration

A pre-defined code is mandatory for the registration process.

Login data

Your password will be sent to your e-mail address given below.

Personal Data

Contact Information

Retype Email

Other

Settings

User Agreement

Общи Условия, Правила на използване на Сайта и Политика по Защита на Личните Данни


Чрез достъпа до интернет страницата на kvalifikacia.com, потребителите се съгласяват изцяло да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват

Платформата за електронни обучения kvalifikacia.com е продукт на .... Тя има за цел да:  • съдейства за повишаването на нивото на професионалните и личностови компетенции на обучаемите и да улесни адаптацията им към изискванията на съвременната бизнес и житейска среда

  • осигури ефективна и ефикасна среда за обучение с помощта на използване на технологии и софтуерни инструменти и смесено обучение /blended learning/; малки и комбиниращи се модули на съдържание, работа в режим на реално време на или извън работното място;

  • предостави възможност за самообучение и неговото планиране;

  • осигури възможност за съвместна работа, комуникация и взаимодействие, както и управление на знанието в организацията


Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „kvalifikacia.com” предоставя услуги на Потребителите си посредством Интернет портала за електронно обучение elearn.kvalifikacia.com.

Понятия:


Потребител е физическо лице, което след като се е регистрирало, ползва различни функционалности и услуги, предоставяни от Системата/ elearn.kvalifikacia.com

Потребителски профил е обособена част от elearn.kvalifikacia.com, съдържаща информация за съответния потребител, съхранявана от elearn.kvalifikacia.com като достъпът до Потребителския профил от потребителя се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Всички доклади, оценки, удостоверения и сертификати за Потребителите ще бъдат генерирани и издавани с имената, посочени в потребителския профил. Потребителят носи отговорността да предостави актуална и истинска информация

Потребителско съдържание е всякакви данни, информация, в това число вкл. доклади от оценки, тестове, е-сертификати; текст, звук, файлове, софтуер, графики, видео или аудио материали, съобщения, електронни препратки в т.ч. справки, доклади от оценки, е-сертификати, както и всякакви други материали, които Потребителят разполага на Сървър, администриран от elearn.kvalifikacia.com

Информационен ресурс са всички е-обучения/курсове, материали, данни, аналитична и справочна информация налични на elearn.kvalifikacia.com, в това число, проучвания, анализи, методики, каталози, справочници, клъстери, речници, връзки с други информационни ресурси и др.

Услугите на Системата са опции на конкретни инструменти и активности, предоставяни в интерес и полза на дейността и нуждите на потребителите.

elearn.kvalifikacia.com предоставя услугите на системата и обучения без финансово задължение от страна на потребителите, регистрирани с неговото знание и съгласие Обученията включват информационен ресурс, достъп, поддръжка, администриране, технологии на обучение и съдържание на различни теми, които са синхронизирани с целите на организацията и интересите на потребителите. Информационният ресурс е достъпен за всеки в elearn.kvalifikacia.com след регистрация за съответния курс. В допълнение към безплатното съдържание, се предоставят и платени онлайн обучения, регистрацията за които се осъществява от администраторите в системата за предварително определени потребители, съобразно техните нужди и изискванията на компанията.

Права и Задължения на потребителите

- При използването на системата Потребителите предоставят доброволно лични данни като имена, длъжност, адрес, телефон, и-мейл, отговори на тестови и анкетни въпроси, становища и убеждения по различни теми и др. Подадената от Потребителите информация се защитава съгласно Закона за защита на личните данни и се обработва съобразно закона само и единствено за целите на обучението и развитието на компетенциите на Потребителите, управлението на качеството и постигането на стратегическите цели на elearn.kvalifikacia.com Достъп до всички данни в elearn.kvalifikacia.com имат Администраторите на системата и партньорите по техническата поддръжка, които са приели и стриктно спазват правилата на ЗЗЛД.

- Всеки Потребител има право да ползва само един регистриран профил – неговия личен. Всеки Потребител следва да се регистрира в профила със своето име, като има право на достъп до курса/обучението и след успешното им завършване

- Потребителят може да осъществява достъп и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на elearn.kvalifikacia.com (включително Потребителско съдържание) единствено за лични и/или вътрешно-организационни цели в рамките на предприятието, с нетърговски характер, при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

- Не се разрешава използването на един и същ Потребителски профил от повече от едно лице нито предоставянето на трети лица /регистрирани или не в системата/ – на идентификатори, потребителски имена, пароли и други способи за вход и работа в истемата;

- elearn.kvalifikacia.com си запазва правото без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до предоставяните услуги, когато по преценка на elearn.kvalifikacia.com или съгласно получена от трети лица информация, се установи че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

- Информационният ресурс, методологията и услугите в платформата elearn.kvalifikacia.com са служебна тайна и потребителите нямат право да я копират и разпространяват под никаква форма. Копирането на съдържание, използването на материали от elearn.kvalifikacia.com извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на elearn.kvalifikacia.com, е забранено.

- Всички материали, информация и други ресурси и съобщения, публикувани на elearn.kvalifikacia.com, се считат за поверителни и представляват предмет/обект на интелектуална собственост и закрила.

- Източници и теми на съдържание, както и обучителни формати могат да бъдат предлагани от всеки служител в компаниите от групата на elearn.kvalifikacia.com. Те ще бъдат разглеждани и оценявани от определен/и специалист/и в областта, и, след потвърждение за надеждността и релевантността им, ще бъдат разработвани и споделяни в платформата.

- Потребителите нямат право да публикуватили изпращат от или към профила си в elearn.kvalifikacia.com каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска, дискриминационна или други информация и мнения, които са в нарушение с действащите закони и корпоративната култура и ценности.

- Потребителите нямат право да създават препратки към elearn.kvalifikacia.com 

последна актуализация: Януари 2016


 


* Required